Regulamin serwisu

§ 1 WSTĘP

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkownika z serwisu prowadzonego na stronie internetowej www.studiouid.pl i stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 344).
 2. Właścicielem i administratorem Serwisu www.studiouid.pl świadczącym za jego pośrednictwem usługi jest Studio Urody i Depilacji Laserowej Anna Olejniczak, ul. Grunwaldzka 24B lok. 4, 09-100 Płońsk, NIP 5671922663, Regon 387790752. Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny i wyczerpujący określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu.

§ 2 DEFINICJE OGÓLE

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.
 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.studiouid.pl.
 4. Sklep internetowy studiouid.pl – serwis internetowy dostępny pod www.studiouid.pl, za pośrednictwem, którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 5. Zabiegi – usługi w postaci zabiegów laserowej depilacji ciała lub jego części, endermologii lub inne zabiegi świadczone w Salonie i oferowane za pośrednictwem Serwisu lub bezpośrednio w Salonie przez Właściciela lub Partnera
 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Studio Urody i Depilacji Laserowej Anna Olejniczak a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 7. Umowa o Świadczenie Usług – umowa zawierana pomiędzy Właścicielem a Kupującym – w przypadku Płatności z góry umowa, zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Prawa konsumenckiego i umowa o świadczenie Usług w rozumieniu kodeksu cywilnego, a w przypadku Płatności na miejscu umowa o świadczenie Usług w rozumieniu kodeksu cywilnego – zawierana na czas wykonania Usługi wskazany w Cenniku
 8. Ustawa o prawach konsumenta- ustawa z dnia 30 maja 2014 r. O prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827 ze zm.).
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 10. Cennik– publikowana w Serwisie pod adresem: https://studiouid.pl/pakiety/ informacja, w której określone są warunki i wysokość odpłatności za oferowane. Zabiegi nabywane za pośrednictwem Serwisu oraz za pozostałe Usługi świadczone na miejscu w Salonie lub Produkty. Ceny podane w Cenniku są cenami brutto. Zmiana Cennika nie oznacza zmiany niniejszego Regulaminu;
 1. E-mail– adres elektronicznej poczty charakteryzujący się indywidualnym adresem internetowym Użytkownika (adres e-mail), za pośrednictwem której, Użytkownik może wysyłać i odbierać wiadomości i inne dane;
 2. Właściciel– Studio Urody i Depilacji Laserowej Anna Olejniczak, ul. Grunwaldzka 24B lok. 4, 09-100 Płońsk, NIP 5671922663, Regon 387790752

§ 3 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod www.studiouid.pl
 2. Sklep internetowy, działający pod www.studiouid.pl, prowadzony jest przez Studio Urody i Depilacji Laserowej Anna Olejniczak, ul. Grunwaldzka 24B. lok. 4, 09-100 Płońsk NIP: 5671922663, REGON: 387790752
 3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
  b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
  c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
  d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

§ 4 PRAWA AUTORSKIE

Wyłączne prawa autorskie do Serwisu, kodu źródłowego należą do Właściciela i podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Udostępnianie oferty Właściciela zawartości Serwisu osobom trzecim oraz kopiowanie jakichkolwiek materiałów z nimi związanych jest prawnie zabronione.

§ 5 ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Dokonanie zakupu Produktu nie wymaga rejestracji w Sklepie.
 2. Informacje podane na stronach internetowych Sklepu, w tym informacje o prezentowanych produktach, a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3. Składanie zamówienia odbywa się za pomocą formularza, dostępnego na stronie sklepu.
 4. Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji związanych z przebiegiem transakcji, zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie.
 5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

§ 6 PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Celem przeprowadzenia jakiejkolwiek aktywności Klienta w Sklepie wymagane jest poprawne działanie sieci Internet, używanie przeglądarki internetowej, w tym w ramach urządzeń mobilnych oraz posiadanie aktywnego konta na wybranym adresie poczty e-mail.
 2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.studiouid.pl, dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 3. Sklep umożliwia nabywanie produktów i usług przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 4. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 5. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 6. Aby sfinalizować zamówienie Klient jest proszony o podanie wszystkich niezbędnych danych, potrzebnych do zrealizowania zamówienia tj.
  a) imię i nazwisko / nazwa firmy
  b) adres dostawy
  c) e-mail
  d) telefon kontaktowy
  e) NIP – w przypadku prośby o fakturę VAT.
 7. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  a) przedmiotu zamówienia,
  b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym dodatkowych kosztów (jeśli występują),
  c) wybranej metody płatności.
 8. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.
 9. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Studio Urody i Depilacji Laserowej Anna Olejniczak Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 10. Po złożeniu i opłaceniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną “Potwierdzenie zamówienia”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 11. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 12. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

§ 7 REKOMENDACJE PRZED NABYCIEM USŁUG

  1. Właściciel zaleca kontakt z lekarzem przed rozpoczęciem korzystania z Usług w szczególności przed zakupem Zabiegu. Kontakt z lekarzem jest niezbędny zwłaszcza w przypadku jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych lub/i w przypadku przyjmowania jakichkolwiek leków. Użytkownik obowiązany jest zapoznać się z listą podstawowych przeciwwskazań do wykonania Zabiegu wskazaną w Regulaminie Salonu znajdującym się pod adresemhttps://studiouid.pl/jak-przygotowac-sie-do-zabiegu/ przed zakupem i przystąpieniem do Zabiegu.
  2. Korzystanie z Usług (w tym wykonanie Zabiegu) nie jest równoznaczne z gwarancją całkowitego lub wiecznego efektu (w tym depilacji), a Właściciel nie ponosi odpowiedzialności w związku z brakiem osiągnięcia wyżej wymienionych właściwości.
  3. Informacje podane w Serwisie oraz przekazywane przez Konsultantów mają charakter informacyjny i edukacyjny oraz nie mogą zastąpić porady i zaleceń lekarza. Korzystając z Funkcjonalności Serwisu Użytkownik, a zawierając Umowę o Świadczenie Usług lub Umowę Sprzedaży Kupujący niniejszym potwierdza, jest świadomy i zgadza się, że Serwis nie oferuje konsultacji i porad medycznych. Właściciel nie jest odpowiedzialny za jakąkolwiek utratę zdrowia wynikającą z korzystania z Zabiegów, Produktów lub Usług oferowanych przez Serwis powstałą z winy Kupującego, w szczególności wskutek niepoinformowania o istniejących przeciwwskazaniach do wykonania Usługi, w tym Zabiegu.
  4. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie skutki związane z zatajeniem lub pominięciem jakiejkolwiek choroby lub schorzenia wskazanych w Regulaminie Salonu lub Karcie Klienta jako przeciwwskazania do korzystania z Usług, w tym w szczególności obejmujących wykonanie Zabiegów.

§ 8  CENY I METODY PŁATNOŚCI W SKLEPIE

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
  a) przelewem na numer konta bankowego: 26 1020 1592 0000 2802 0325 8803;
  b) płatnością w systemie Przelewy24.

§ 9 PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG LUB UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie lub mailem na adres epilacja@studiouid.pl, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres Studio Urody i Depilacji Laserowej Anna Olejniczak podany w niniejszym Regulaminie.
 1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.
 2. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy sklep zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, nie później niż 14 dni od dnia. Zwrotu płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że strony uzgodnią inaczej.

§ 10 REKLAMACJE USŁUG

 1. Kupujący może składać reklamacje dotyczące Usług podejmowanych w toku realizacji Umowy o Świadczenie Usług lub dotyczące Produktów nabytych w ramach Umowy Sprzedaży. Reklamację należy składać na piśmie, pod rygorem nieważności listem poleconym na adres siedziby Właściciela podany w § 1 ust. 2 niniejszego Regulaminu lub za pośrednictwem drogi mailowej na adres: epilacja@studiouid.pl. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej (e-mail), użytkownika, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 2. O rozstrzygnięciu reklamacji Usługi Kupujący zostanie poinformowany drogą elektroniczną lub pisemną (w zależności od formy zgłoszenia reklamacji) w terminie 30 (trzydziestu) dni, a w przypadku reklamacji Produktu (w związku z Umową Sprzedaży) w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania reklamacji zgodnie z ust. 1 powyżej. W przypadku braku ustosunkowania się do złożonej reklamacji we wskazanym terminie, uważa się, że reklamacja została uznana za uzasadnioną.

§ 11 POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

 1. Warunkiem sfinalizowania zakupów w Sklepie jest podanie wszelkich wymaganych treścią formularza danych Klienta oraz zaznaczenie odpowiedniego pola stanowiącego wyrażenie zgody Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych przez Właściciela oraz pola dotyczącego potwierdzenia zaznajomienia się i akceptacji niniejszego Regulaminu.
 2. Wszelkie dane Klienta podawane podczas rejestracji w Sklepie będą wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu realizacji, zmiany lub rozwiązania Umowy bądź innych działań marketingowych, w szczególności informowania o nowych produktach i usługach Sklepu, o ile Klient wyrazi zgodę poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na przesyłanie informacji handlowej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu nowego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r.
 3. Wszelkie dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Właściciela zgodnie z treścią ustawy, o której mowa powyżej.
 4. Administratorem danych osobowych Klienta jest Studio Depilacji Laserowej Anna Olejniczak ul. Grunwaldzka 24B/ 4, 09-100 Płońsk, NIP 5671922663, Regon 387790752
 5. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Klienta dobrowolnie. Dane przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności zawarcia umowy sprzedaży zamówionego towaru, doręczenia Klientowi towaru, na który Klient złożył zamówienie, wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji sprzedaży towaru, przechowania danych osobowych w informatycznym systemie księgowym dla zapewnienia historii transakcji handlowych dokonywanych poprzez Sklep.
 6. Dane przetwarzane są również przez podmioty związane z realizacją płatności za zamówienie:
  a) Przelewy24
  W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 7. Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych osobowych przez Klienta.
 8. Klient w każdym czasie, ma prawo poprzez biuro obsługi Sklepu prawo do zmiany, poprawiania lub usunięcia swoich danych osobowych.
 9. Za dodatkową zgodą udzieloną przez Klienta, zgromadzone dane osobowe mogą być również wykorzystywane w celach promocyjnych i marketingowych, w tym w szczególności w celu przedstawiania Klientowi oferty handlowej sklepu oraz innych informacji marketingowych związanych ze Sklepem.
 10. Sklep używa między innymi tak zwanych „cookies”, które przyczyniają się do większej użyteczności, funkcjonalności oraz łatwości obsługi naszego sklepu. Instrumenty te ułatwiają Klientom również szybsze poruszanie się po stronie Sklepu. Dodatkowo, pliki cookies pozwalają zmierzyć częstotliwość odsłon strony oraz najchętniej oglądane produkty

§ 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie treści zawarte w Sklepie podlegają ochronie prawnej i ich wykorzystywanie będzie stanowiło naruszenie prawa.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. 2001 Nr 144 poz. 1204) przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Aktualna wersja Regulaminu znajduje się pod adresem www.studiouid.pl.